Stakingen in Nederland

Inhoudsopgave

Het boek van Sjaak van der Velden kunt u hier in zijn geheel ophalen. Het is de tweede herziene versie van dit jaar. Sjaak heeft de data tot en met 2008 bijgewerkt.

Het boek heeft de volgende hoofdstukindeling.

Voorwoord
Inleiding

1. Het doel van dit boek
2. De gevolgde werkwijze
3. De opzet van het boek

Hoofdstuk 1 Wat is een staking?
1. Het gebruik van het woord
2. De inhoud van het begrip
3. Verschillende soorten staking
4. Andere strijdvormen van loonarbeiders
5. Ziekteverzuim als voorbeeld
6. Bedrijfsbezetting als alternatief voor staking
7. De uitsluiting als spiegelbeeld
8. Indicatoren voor het meten van stakingsactiviteit
9. Samenvatting


Hoofdstuk 2 Wie zijn bij stakingen betrokken?
1. Wie zijn de stakers en wie steunen hen?
1. Stakers zijn arbeiders
2. Bestaat er een arbeidersklasse?
3. Het begin van de vakbeweging
4. De „moderne" beweging
5. 1903. De scheiding compleet
6. De weg naar integratie
7. 1918. Een „revolutionair" intermezzo
8. Verdergaande integratie
9. 1945-heden. Van integratie naar identificatie
10. „Schreeuwen en sussen", de rol van de vakbeweging
11. Niet-stakers zijn ook arbeiders
2. Wie zijn de tegenstanders van stakers?
1. Ondernemers
2. Werkgeversorganisaties
3. Het wapen van de uitsluiting
4. De overheid als wetgever
5. De uitvoerende macht
6. De rechterlijke macht
3. De Christelijke kerken als derde partij
4. Samenvatting en conclusie

Hoofdstuk 3 Waarom staken arbeiders en wat voor gevolgen heeft hun staken?
1. Algemeen
2. Beschrijving van de gestelde eisen
1. Secundaire arbeidsvoorwaarden
2. Stakingen tegen het bedrijfsbeleid
3. Staken voor of tegen bepaalde personen
4. Sympathiestakingen
5. Staken voor de bond
6. Politieke stakingen
7. Staken uit eigenbelang?
8. Algemeen overzicht van de stakingseisen
3. Stakingen van enige bijzondere groepen arbeiders
1. “De strikende strijksters”. Vrouwenstakingen
2. Staken door niet-Nederlanders
3. Staken door jongeren
4. Het resultaat van stakingen voor de stakers
5. Gevolgen van staken
6. Samenvatting en conclusie

Hoofdstuk 4 Enkele kenmerken van stakingen 
1. Ontwikkeling van de stakingsduur
2. Maand van uitbreken
3. Aantal stakers per conflict
4. Het verloop van een staking

1. „Een vrij ernstige combustie", stakingen van ongeschoolde arbeiders
2. Geweld en leiderschap in de negentiende eeuw
3. Nieuwe groepen stakers vanaf 1860
4. Vakbondsstakingen rond de eeuwwisseling
5. Het interbellum: de bonden verstevigen hun greep
6. Een tussenbalans: de kloof compleet
7. 1945-1970. De arbeiders nemen het heft weer in handen
8. 1970 en verder, de bonden herwinnen terrein
9. Geleide en spontane stakingen, een karakterisering
10. De Rotterdamse haven 1979, een typische wilde staking
11. Bouwvak 1995, een typische vakbondsstaking
12. Conclusie
5. Stakingstypen
6. Spontane en geleide stakingen
1. Algemeen
2. De houding van de verschillende stromingen in de vakbeweging
7. Samenvatting

Hoofdstuk 5 Verschillen in stakingsbereidheid
1. De verdeling in beroepsgroepen en sectoren
2. Stakingsgedrag per sector
1. Veen- en mijnstakingen
2. Landbouw en visserij
3. Dienstensector
4. Industrie
5. Een bijzondere groep met een hoge stakingsbereidheid: de werkverschaffing 3. Invloed van het soort bedrijf op het stakingsgedrag
1. Bedrijven waar veel gestaakt is
4. Regionale verschillen in stakingsbereidheid
1. Het verschil tussen Amsterdam en Rotterdam
5. Samenvatting en conclusie

Hoofdstuk 6 Is de stakingsactiviteit toe- of afgenomen?
1. CBS-registratie, 1901-1940
2. CBS-registratie, 1940-1995
3. Aanvulling op de CBS-gegevens
4. Het meten van stakingsactiviteit
5. Ontwikkeling van de stakingsindex, 1911-1995
6. Een vereenvoudigde index voor de 19e eeuw
7. Samenvatting en conclusie

Hoofdstuk 7 Welke factoren bepalen de fluctuaties in de stakingsactiviteit?
1. Op zoek naar een model
1. Eerder onderzoek
3. De onafhankelijke variabelen
A: Spiegel
B: Nationaal inkomen
2. Invloed van de lange golven
1. De internationale ontwikkeling
2. Ook een lange golf in Nederland?
3. Stakingsbeweging, orde of chaos?
1. Chaos, de theorie
2. Een Russisch stakingsonderzoek
3. Toeval en noodzaak in de stakingsbeweging
3. Samenvatting en conclusie
Appendix bij hoofdstuk 7. Uitkomsten van de regressiemodellen

Hoofdstuk 8 Samenvatting en conclusie
1. Samenvatting van de voorgaande hoofdstukken
2. Kort chronologisch overzicht van de Nederlandse stakingsbeweging, 1830-1995
1. De negentiende eeuw, 1830-1914
2. Wereldoorlogen en interbellum, 1914-1945
3. Tussen welvaart en onvrede, 1945-1973
4. 1973-1995, jaren van defensieve strijd 3. Beantwoording van de hoofdvragen van het onderzoek

Nawoord
Bijlagen